Previous
Next

“Uw bondgenoot voor al uw financiële en fiscale zaken”

Over
AKS

Wie zijn wij

AKS Consultancy is een kleinschalig kantoor, waar u als klant op de eerste plaats komt. 

Het uitgangspunt is dat u als klant meer mag verwachten dan alleen het verwerken van uw administratie of het invullen van uw belastingaangiften. 

Naast een accurate boekhouding kunt u rekenen op een persoonlijk advies. 

Ons kantoor streeft naar een persoonlijke en open relatie met haar klanten. 

Korte lijnen, no-nonsense en klantgerichtheid zijn kenmerkend voor onze manier van werken.

Ons kantoor staat garant voor snelheid, kwaliteit, perfectie en zorgvuldigheid.

Ons kantoor

is gestart op 1 mei 2012 door Alida Schreurs. Na een dienstverband van 21 jaar bij een middelgroot accountants- en belastingadvieskantoor, waarbij Alida de laatste 5 jaar actief is geweest als adjunct-directeur van een tweetal vestigingen, heeft ze de stap gezet zelfstandig verder te gaan. Dit geeft haar de ruimte haar werkzaamheden exact af te stemmen op de behoefte van de klant en de lijnen kort te houden.

AKS Consultancy

kan u niet alleen adviseren over uw bestaande (en toekomstige!) fiscale positie. Tevens wordt het complete pakket aan financiële diensten geboden, zoals het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen en begeleiden van de financiële administratie, het verzorgen van de aangiften van alle voorkomende belastingen, fiscale advisering, het opstellen van tussentijdse cijfers, financieringsaanvragen en startersbegeleiding. Dit is nog maar een greep uit de diensten die worden aangeboden. AKS Consultancy zorgt ervoor dat u zo weinig mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet

erkend
RB Kantoor

Is iedere belastingadviseur goed gekwalificeerd?

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk vastgelegd. 

In tegenstelling tot de ons omringende landen, mag iedereen in Nederland zich op het uiterst complexe gebied van de belastingadviezen begeven. 

Door een universitair of hbo-geschoolde en aantoonbaar ervaren belastingadviseur te raadplegen, bent u verzekerd van kwaliteit. 

Vaak bezit een dergelijke adviseur ook een kwaliteitskeurmerk, bijvoorbeeld van het Register Belastingadviseurs. 

Alida Schreurs heeft de opleiding tot Federatie Belastingadviseur (FB) en is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB).

Waardoor onderscheidt een FB zich van andere adviseurs?

 • Een FB heeft een universitaire of HBO-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond;
 • Een FB is verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continue volgen van cursussen;
 • Een FB is gebonden aan een reglement voor de beroepsuitoefening;
 • Bij eventuele klachten over het functioneren van FB kunt u een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Met ingang van 1 januari 2011 zijn de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) en het College Belastingadviseurs (CB) gefuseerd en gaan samen verder als de nieuwe beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB). Meer informatie over onze beroepsvereniging kunt u vinden op www.rb.nl

Erkend RB kantoor

AKS Consultancy heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.

Belastingadvies

Belasting. Voor ondernemers vaak iets waar ze liever niet mee bezig zijn, terwijl er juist zoveel kansen voor u als ondernemer liggen. Als ondernemer wil je tijd besteden aan zaken doen, investeren en werken aan winst in de onderneming. Vaak zijn er belangrijke voordelen te behalen. En dat heeft direct een positieve uitwerking op de financiële spankracht van uw onderneming. Wij hebben de fiscale kennis in huis, zodat u zich kunt richten op het ondernemen.
Alida Schreurs (RB)
Fiscalist

Expertise

Onze Diensten

Ons kantoor beschikt over een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ondernemen in het midden- en kleinbedrijf en het verzorgen van aangiften voor particulieren. De dienstverlening bestaat onder meer uit:

Administratie

 • Verwerken administratie
 • Verzorgen en ontzorgen btw-aangiften
 • Verzorgen en ontzorgen ICL-aangiften
 • Controle en begeleiding administratieve verwerking

Fiscale advisering

 • Denkt mee en adviseert over het (fiscale) beleid van uw onderneming
 • Geeft belastingbesparende tips
 • Adviseert en signaleert kansen op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied Ontzorgt! 
 • Wij controleren verplichte documenten en aangiftes op fiscale aspecten
 • Bedrijfsoverdracht

Jaarrekeningen & aangiften

 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Opstellen en indienen publicatiestukken Kamer van Koophandel
 • Opstellen notulen, overeenkomsten
 • Winstaangiften en aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting opstellen en indienen

Financiering aanvraag & startersbegeleiding

 • Complete financieringsaanvragen
 • Besprekingen financierder
 • Ondersteunen bij het starten van uw onderneming
 • Deskundige advisering
 • Ondersteuning vergunningsaanvragen
 • Rechtsvorm onderneming

Begrotingen

 • investeringsbegrotingen
 • Exploitatiebegrotingen
 • Liquiditeitsbegrotingen

Particuliere aangifte & advisering

 • Aangiften inkomstenbelasting
 • Aangiften erfbelasting
 • Aangiften schenkbelasting
 • Beoordeling en advisering echtscheidingsconvenant
 • Beoordeling en advisering huwelijkse voorwaarden

actueel

Privacy

Privacy

AKS Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AKS Consultancy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • –  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • –  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • –  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • –  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • –  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • –  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als AKS Consultancy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AKS Consultancy verwerkt ten behoeve van de volgende werkzaamheden / doelstelling(en):

 • Verwerking van fiscale aangiften (in de ruimste zin)

 • Verwerking van financiële administratie

 • Het opstellen van jaarcijfers (in de ruimste zin)

 • Fiscale, bedrijfseconomische en juridische advisering (in de ruimste zin)

 • Het gebruik van de gegevens in fiscale aangiftesoftware

 • Communicatie met de Belastingdienst (in de ruimste zin) Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AKS Consultancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres / postcode / woonplaats gegevens;

 • Geboortedatum / geboorteplaats;

 • Burgerlijke staat;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht;

 • BSN;

 • Kopie Identiteitsbewijs;

 • Bankgegevens;

 • Inloggegevens DigiD;

 • Voertuiggegevens;

 • Gegevens omtrent inkomen en vermogen.

  Uw persoonsgegevens worden door AKS Consultancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Nieuwsbrief abonnees

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door AKS Consultancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AKS Consultancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;

 • –  Tussenvoegsel;

 • –  Achternaam;

 • –  E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door AKS Consultancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is

Prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door AKS Consultancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AKS Consultancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;

 • –  Tussenvoegsel;

 • –  Achternaam;

 • –  Telefoonnummer;

 • –  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door AKS Consultancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • –  Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • –  Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • –  Het verzorgen van de aangiften;

 • –  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AKS Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • –  Alle personen die namens AKS Consultancy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • –  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • –  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

  toe is;

 • –  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

  technische incidenten;

 • –  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

AKS Consultancy
Agaatdreef 38
7828 AE
Emmen akoopman@aksconsultancy.nl

contact

Stuur ons een bericht

Telefoon

+31651087506

Adres

Agaatdreef 38 7828AE Emmen

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00

Email

info@aksconsultancy.nl

Privacy policy

AKS Consultancy

To Top